Privacy statement

Deze privacy statement is van toepassing op alle diensten die door en namens MCC worden geleverd.

In de onderstaande privacy statement vindt u de algemene informatie over de manier waarop MCC met alle persoonsgegevens omgaat. Tevens vindt u hierin de rechten die u hierin als betrokkene heeft.

MCC verwerkt tijdens haar dienstverlening persoonsgegevens van haar leden en haar relaties. MCC realiseert zich dat de bescherming van persoonsgegevens van leden en relaties van zeer groot belang is. Wij hechten er derhalve aan om de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens te beschermen.

De verwerkingsverantwoordelijke

MCC is een watersportvereniging. MCC is onderverdeeld in een Stichting (Stichting Exploitatie Gebouwen en Haven MCC, KvK 41077894) en een vereniging (club). MCC heeft één kantoorlocatie aan de Hoge Kanaaldijk 80 te (6212 XP) Maastricht. Anders dan passanten, zijn de vaste ligplaatsen in de haven van MCC, automatisch gekoppeld aan een lidmaatschap van MCC. Van zowel leden (en passanten) als relaties ontvangen wij persoonsgegevens, reden waarom wij verwerkingsverantwoordelijke zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens binnen MCC kunt u zich wenden tot mevrouw Manon Hijnens, die gelden zal als degene die belast is met de functie van privacy officer in de zin van de AVG.

Welke gegevens verwerkt MCC?

Wij verwerken de gegevens van onze leden en passanten welke tegen betaling gebruik maken van onze haven, hetgeen betekent dat wij naam, adres, woonplaats en contactgegevens verwerken, maar ook de geboortedatum en bankrekeningnummer. Omdat wij in voorkomend geval ook dienen te beschikken over het BSN van leden of passanten dienen wij ook te beschikken over de persoonsgegevens van een eventuele partner van desbetreffende lid en/of kind(eren), tevens bestaande uit naam, adres, woonplaats, geboortedatum en BSN. Die gegevens worden louter gevraagd met als doel om een (leden)administratie te voeren en kenbaar te maken naar derden en/of hulpverlening wie en waar verblijven op het terrein van MCC.

Naam, adres en contactgegevens van leden / passanten hebben wij nodig om contact te kunnen hebben / onderhouden met onze leden / passanten en om hun identiteit vast te stellen

Voor een watersportclub worden dergelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de identificatieplicht) in het leven geroepen door de wet. Omdat wij voor leden en passanten gegevens benodigen, komen wij vaak ook te beschikken over nadere persoonsgegevens van de betreffende leden / passanten, zoals daar zijn financiële gegevens, gegevens over hun herkomst, hun persoonlijke status en andere soorten gegevens, die in het kader van de administratie door de leden / passanten aan ons ter beschikking worden gesteld en ook noodzakelijk zijn voor een goede administratieve afhandeling.

In sommige gevallen zullen wij gegevens ook met derden moeten delen. Bijvoorbeeld indien (een) verzekering(en) moet word(en) geraadpleegd. Dat geschiedt altijd pas na toestemming van het lid / de passant en wordt in het dossier vastgelegd.

Personeelsadministratie

Bij MCC zijn personeelsleden in vaste loon dienst en is er een horecaexploitant. De horecaexploitant drijft zijn onderneming voor eigen rekening en risico en betaalt louter huur aan MCC op basis van een huur/exploitatieovereenkomst. Voor de vaste werknemers wordt een personeelsadministratie bijgehouden. Tevens wordt er een arbeidsrechtelijk dossier aangehouden van alle interacties tussen werkgever en werknemer. Tot het betreffende personeelsdossier heeft slechts het Bestuur van de vereniging en de Stichting toegang.

Voor privacy gevoelige informatie tussen de exploitant en leden / passanten van MCC, draagt de exploitant de verantwoording en niet MCC, nu de zeggenschap daarover berust bij de exploitant.

MCC werft zelf personeel. Bij ontvangst van een sollicitatieschrijven, wordt de sollicitant daarover geïnformeerd en de gegevens vernietigd.

Verwerkers

MCC verricht haar werkzaamheden voor een groot deel vanuit haar beschermde digitale omgeving. Dat doet zij middels contracten met ICT-leveranciers. Met de betreffende leveranciers zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten, waarin die ICT-leveranciers zich tevens conformeren aan de verplichtingen uit de AVG.

Wettelijke bewaartermijnen

MCC bewaart haar gegevens conform de wettelijke bewaartermijnen. MCC zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Gegevens van passanten en van leden welke hun lidmaatschap hebben opgezegd, zullen zo spoedig mogelijk worden vernietigd – doch uiterlijk binnen 1 maand na verloop van de geldigheidstermijn van het passantenverblijf en het lidmaatschap. Een opzegging van het lidmaatschap door of namens MCC wegens bijzondere redenen / royement kan ertoe leiden dat noodzakelijke gegevens rondom de beëindiging van het lidmaatschap dagen tot 5 jaar gerekend vanaf het moment van beëindiging worden bewaard in verband met de noodzakelijke preventie.

Uw rechten als betrokkene in de zin van de AVG

U heeft, als die betrokkene, recht op inzage in de betreffende gegevens die wij verwerken. Wij dienen U bij het indienen van een dergelijk verzoek wel te kunnen identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Wij zullen normaal gesproken inzage geven in de van u verwerkte persoonsgegeven, reden waarom wij dat hebben gedaan, tevens inzage geven aan wie die gegevens in het kader van de dienstverlening zijn verstrekt, en voor welke duur die persoonsgegevens zullen worden bewaard.

Als wij gegevens verkeerd verwerkt hebben, heeft u het recht op rectificatie en kunt u daartoe een verzoek indienen. Ook in dat geval dient u zich te identificeren.

Tevens kunt u, als degene van wie wij persoonsgegevens hebben verwerkt, om verwijdering vragen. Er zijn een aantal gevallen waarin wij aan een dergelijk verzoek moeten voldoen, te weten:

  • als de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verkregen
  • er geen toestemming van de betrokkene meer is om diens persoonsgegevens te verwerken en MCC dus ook geen toestemming meer heeft die te verwerken
  • er sprake is van onrechtmatig verwerkte gegevens
  • er bezwaar wordt gemaakt tegen verwerking van de gegevens en, alle belangen afwegend, MCC dat bezwaar gegrond verklaart
  • indien er een wettelijke plicht is die MCC verplicht die gegevens te wissen

In voorkomend geval kunt u ook vragen om de gegevensverwerking te beperken, al dan niet tijdelijk.

De gegevens overdragen

De gegevens die wij verwerken kunnen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijke toestemming geeft. Daarnaast kunnen wij aan de betrokkene de gegevens overdragen op een gebruikelijke wijze, bijvoorbeeld digitaal danwel op papier.

Inzage en terhandstelling en ondertekening

Op de website van MCC wordt onderhavig Privacy Statement gepubliceerd. Voor passanten op het terrein en in de haven ligt een exemplaar ter inzage bij de pascontrole / aanmeldpunt.

Vragen

Ingeval van verdere vragen kunt u zich wenden tot de privacy officer van onze club, mevrouw Manon Hijnens