Haven

Havenreglement

Algemeen :

1. Dit reglement is van toepassing op eenieder die zich bevindt binnen het havencomplex van de Stichting MCC Maastricht.
2. Onder havencomplex wordt in elk geval verstaan het water, de waterbodem, de aanlegsteigers, de jaagpaden en de groenvoorziening op de dijken en rond de haven van MCC.
3. Het verblijf in de haven houdt in dat men:
- zich verbindt dit reglement strikt na te leven.
- volledige aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van zijn of haar handelen, of dat van de vergezellende gasten.
- op de hoogte is dat diefstal, persoonlijk letsel en/of schade aan schepen, zaken of goederen voor eigen risico is en dat de Stichting MCC Maastricht, in dit verband, niet aansprakelijk kan worden gesteld.
4. Niet naleving van de hierna omschreven voorschriften door een MCC-lid kan voor het bestuur van de Stichting MCC Maastricht aanleiding zijn om het verenigingsbestuur MCC voor te stellen het betreffende lid, al dan niet tijdelijk, te royeren.
5. Niet naleving van deze voorschriften door een niet-MCC-lid kan leiden tot onmid-dellijke ontzegging van de toegang tot het havencomplex.
6. Namens het bestuur is de havenmeester/technisch beheerder in de haven belast met de dagelijkse handhaving van dit reglement.
Bij calamiteiten dient de havencommissaris, of een bestuurslid van de Stichting MCC Maastricht gewaarschuwd te worden.
7. Het bestuur van de Stichting MCC Maastricht beslist in alle, niet in dit reglement geregelde aangelegenheden.

Het is (leden bootbezitters) toegestaan:

1. Op door het stichtingsbestuur aangewezen plaatsen, schepen af te meren met een maximale lengte van 15 meter, een maximale breedte van 4,5 meter en een diepgang die de 1,35 meter niet overschrijdt.
Tussentijdse wijziging van ligplaatsen kan noodzakelijk zijn in het belang van de Stichting MCC Maastricht. In voorkomende gevallen zal het bestuur van deze Stichting een nieuwe ligplaats aanwijzen, aan welke aanwijzing de bootbezitters, die het betreft, binnen één week gevolg moeten geven. Indien deze dat ondanks herhaalde aanwijzing niet doen, is het stichtingsbestuur gerechtigd om de wijziging van ligplaats zelf te realiseren en daartoe het betreffende schip of de betreffende schepen te (doen) verplaatsen.
2. In beperkte mate schepen met het in de haven aanwezige drinkwater af te spuiten, om zodoende via doorstroming legionellabesmetting te voorkomen. (In ieder geval moet er een afsluitbare kop op de slang aangebracht worden, zodat er niet onnodig water verspild wordt).
3. Ten behoeve van de stroomvoorziening gebruik te maken van de 16 amp. walstroomvoorziening op de steigers. Gedurende de periode 1 april tot 1 oktober van elk jaar is de stroomafname voor MCC-ligplaatshuurders, tot nader bericht, gratis. In de resterende maanden wordt een jaarlijks vast te stellen bedrag per kWh berekend. De standen worden op 31 maart en 1 oktober opgenomen. Wijzigingen van data voorbehouden.
4. Dat bootbezitters van watersportverenigingen uit de regio Maastricht, hun schip – na overleg met de havenmeester – gratis afmeren voor de duur van maximum drie uren. Het is deze bootbezitters toegestaan om, op vertoon van hun geldige clubkaart of -pas, gebruik te maken van de mcc-horecagelegenheid en het bijbehorende betegelde terras. Het overige deel van de accommodatie mag slechts na aanschaf van een dagkaart voor introducés betreden worden.
5. Als passant (havengast), schepen in de haven afgemeerd te houden, als de havenmeester een ligplaats beschikbaar heeft gesteld en nadat het vastgestelde havengeld voor schip en personen betaald is.

Voorschriften.
Het is niet toegestaan:

1. (Chemisch) afval, oliën en dergelijke in het oppervlaktewater en/of het havencomplex te deponeren, te laten wegvloeien enz., waardoor het milieu onnodig belast wordt. Het gebruik van een lens- c.q. bilgepomp valt eveneens onder deze regel.
2. Vuilwatertanks of chemische toiletten te ledigen.
3. Binnen het havencomplex het onderwaterschip van schepen te spuiten (al dan niet met hoge druk), te schuren, of anderszins te behandelen.
4. Waterscooters of jetski’s binnen het havencomplex te stallen of te gebruiken (afspraak gezamenlijke verenigingen)
5. De (veilige) doorgang op de steigers en jaagpaden te belemmeren.
6. Beschermende middelen van verschillende kleur en afmeting aan te brengen op of aan de steigers. (De havenmeester heeft een voorbeeld van het materiaal voorhanden dat voor gebruik op de steigers is toegestaan in de periode van 31 maart t/m 31 oktober).
7. Huisdieren – niet aangelijnd – in het havencomplex te laten vertoeven. (Eventuele uitwerpselen verwijderen en deponeren in de vuilniscontainer). In principe wordt aan bootbezitters met honden een ligplaats aan de westelijke zijde van de haven toegewezen.
8. Dat leden en/of gasten, hun ligplaatsen en/of in de haven afgemeerde schepen aan derden verhuren, of ter beschikking stellen.
9. Dat leden en/of gasten bedrijfsmatig gebruik maken van het havencomplex.
10. Schepen in de periode van 1 mei tot 1 oktober in de haven onder winterkleed te hebben.
11. Schepen in kennelijk onvoldoende staat van onderhoud in de haven afgemeerd te houden.
12. In de haven enig slijp- of flexwerk te verrichten. (Andere werkzaamheden dienen met de juiste voorzorgsmaatregelen verricht te worden. Het bestuur kan het werk doen stoppen indien dit niet strookt met de veiligheidsvoorschriften, of er te weinig maatregelen zijn genomen om schade of ernstige overlast bij derden te voorkomen).
13. Dat leden en/of gasten ter beschikking gestelde sleutels, al dan niet tijdelijk, aan derden afstaan.
14. De toegangspoorten, anders dan het voetgangerspoortje in de hoofdingang, langer dan noodzakelijk open te laten.
15. Boottrailers, al dan niet tijdelijk, te stallen binnen het havencomplex, of op het parkeerterrein.

Bootbezitters zijn verplicht:

1. Lid te zijn van de Watersportvereniging MCC. (Huisgenoten die regelmatig gebruik maken van het schip dienen eveneens als lid te zijn ingeschreven.)
2. Melding te doen aan de havenmeester/-commissaris van een voorgenomen verblijf van hun schip buiten de haven, gedurende twee dagen of meer, zodat de betreffende ligplaats verhuurd kan worden ten gunste van de Stichting MCC.
3. Desgevraagd, elk jaar aan de havenmeester/-commissaris van de Stichting MCC Maastricht een geldig bewijs van vaartuigenverzekering, tenminste betreffende wettelijke aansprakelijkheid, te overleggen. (Havengasten dienen, op verzoek, het bestaan van een dergelijke verzekering bij de havenmeester aannemelijk te maken.)
4. In het geval van gebruik van gas, zorg te dragen voor een veilige gasvoorziening aan boord, op basis van de thans geldende (brand)veiligheidsvoorschriften en wettelijke eisen.
5. Op verzoek van de havenmeester/-commissaris, of van een der bestuursleden, van de Stichting MCC Maastricht, een geldig MCC-lidmaatschapsbewijs, c.q. clubdagkaart, ter inzage te overhandigen.
6. Eventuele “gasten” op te halen bij het noordwest-poortje en deze, zonder aanschaf van een dagkaart, rechtstreeks via de haven naar het schip te begeleiden.
7. Onverantwoordelijk en onbehoorlijk gedrag van hun gasten tegen te gaan.
8. Het jaarlijks verschuldigde liggeld, dat betrekking heeft op de periode 1 januari t/m 31 december, binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.
9. De rood-groene passantenbordjes aan de steigers te gebruiken om aan te geven of een plaats gedurende langere tijd vrij is.

Besluit Bestuur Stichting MCC, 26 sept. 2006