HUISHOUDELIJK REGLEMENT WATERSPORTVERENIGING M.C.C.
(Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 22 april 2013)

Artikel 1. Algemeen
De bepalingen van dit huishoudelijk reglement gelden als aanvulling op de statuten van de Watersportvereniging M.C.C. als bedoeld in artikel 24 van die statuten.

Artikel 2. Toelating tot het lidmaatschap
Zij, die tot de vereniging wensen toe te treden, moeten een daartoe bestemd inschrijfformulier bij de secretaris indienen, waarna door het bestuur wordt beslist over de toelating als aspirant-lid of lid.

Personen, die in het betreffende verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar niet hebben bereikt of zullen bereiken, kunnen enkel lid worden gezamenlijk met een der ouders, wettelijke vertegenwoordigers of grootouders.

Artikel 3. Leden
Leden dienen, binnen de door het bestuur gestelde termijn, aan hun geldelijke verplichtingen te voldoen, waarna zij een bewijs van lidmaatschap ontvangen.

Artikel 4. Einde lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden per 31 december door een schriftelijke mededeling vóór 3 december van het betreffende jaar aan de secretaris.
Leden, die hun geldelijke verplichtingen, binnen de door het bestuur gestelde normale termijn en na aanmaning, niet nakomen, worden door of namens het bestuur als lid geroyeerd.

Artikel 5. Introducés
Niet-leden hebben geen toegang tot het terrein, tenzij geïntroduceerd door een lid tegen betaling van de kosten van een dagkaart. Het lid dient voor de introductie een dagkaart te kopen. Het lid blijft verantwoordelijk voor de introducé, welke slechts 3 maal de vereniging als introducé mag bezoeken.

Artikel 6. Bestuur
Het bestuur bestaat uit minstens vijf en maximum negen leden, te weten:
een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, zijnde het dagelijks bestuur, een vice-voorzitter en twee tot zes commissarissen.

De verplichtingen der afzonderlijke bestuursleden zijn:
a. de voorzitter: is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, de zorg voor de stipte naleving van de statuten en het huishoudelijke reglement, alsook voor de uitvoering van alle besluiten in bestuurs- en algemene ledenvergaderingen genomen.
b. de secretaris: voert alle correspondentie; bewaart alle brieven welke van belang kunnen zijn; houdt van officiële stukken kopieën en is belast met het houden der notulen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen.
c. de penningmeester: is belast met de invordering van alle contributies, entreegelden en andere inkomsten der vereniging; de voldoening van rekeningen, welke een gevolg zijn van de uitvoering der besluiten van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen; de boekhouding van inkomsten en uitgaven der verenigingen; hij is gehouden desgewenst aan het bestuur inzage in de boeken te geven en het bestuur de gegevens te verstrekken voor toepassing van artikel 4. Eens per jaar worden zijn boeken gecontroleerd door een kascommissie. De in kas zijnde gelden dienen bij een door het bestuur aan te wijzen bank te worden belegd.
d. de vice-voorzitter: treedt op bij ontstentenis van de voorzitter in al diens rechten en plichten.
e. de commissarissen: zijn verantwoordelijk voor de door het bestuur aan hun verdeelde functie van resp. haven-, terrein-, gebouwen-, kantine-, sport/spel-, en jeugdzaken.

Het dagelijks bestuur is belast met de afdoening van spoedeisende en dagelijkse zaken.

In een tussentijdse ontstane vacature in het bestuur, behoudens die van de voorzitter, kan in
afwachting van de eerstvolgende algemene ledenvergadering, door het bestuur zo nodig zelf worden voorzien.

Artikel 7. Vergaderingen
De vergaderingen worden onderscheiden in:
a. Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering;
b. Buitengewone Algemene Ledenvergadering;
c. Bestuursvergaderingen.

Een ledenvergadering is steeds wettig, ongeacht het aanwezige aantal leden, behoudens het bepaalde in artikel 23 der statuten. Zij is toegankelijk voor alle aspirant-leden, leden en ereleden.

Ieder stemgerechtigd lid kan als gevolmachtigde voor ten hoogste twee andere, niet ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden optreden. Het bestaan van de volmacht wordt bewezen door hetzij een door de volmachtgever ondertekend geschrift, hetzij een door de volmachtgever aan het secretariaat gezonden email, waarin de gevolmachtigde bij naam wordt aangewezen.
Als voorwaarde geldt dat het bedoelde geschrift/email uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de betreffende vergadering bij het secretariaat van de vereniging is gearriveerd.
Een dergelijke volmacht geldt slechts voor één vergadering.

Het oproepen der leden voor het bijwonen van de algemene ledenvergaderingen geschiedt schriftelijk en minstens acht dagen tevoren behoudens het bepaalde in artikel 22 en 23 der statuten.

Een oproeping per email, of per post, op het bij het secretariaat van de vereniging geregistreerde adres geldt als voldoende oproeping voor alle onder het betreffende adres geregistreerde leden.

Voor het vervullen van functies in het bestuur dienen nieuwe kandidaten veertien dagen voor de aanvang van de algemene ledenvergadering hun kandidaatstelling schriftelijk bij het secretariaat te hebben ingediend.

Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden op verzoek van de voorzitter of minstens twee bestuursleden: zij worden zoveel mogelijk eens per maand gehouden. .

Artikel 8. Kascommissie
De kascommissie bestaat uit drie personen door de jaarlijkse algemene ledenvergadering op voorstel van de voorzitter te benoemen. Geen van de leden van deze commissie mag zitting hebben in het bestuur.
Telkenjare treden twee leden af, terwijl een lid zitting blijft houden in de kascommissie voor het volgend jaar, met dien verstande dat geen lid meer dan twee achtereenvolgende jaren zitting kan hebben.

De kascommissie heeft tot taak eenmaal per jaar de boeken en bescheiden van de penningmeester te onderzoeken, zich van de aanwezigheid der bezittingen te overtuigen en op de eerstvolgende jaarlijkse algemene ledenvergadering rapport van haar bevindingen uit te brengen. Na dit rapport kan de penningmeester door deze vergadering worden gedechargeerd.

Artikel 9. Gedragsregels op en binnen de accommodatie van de vereniging
a. Men dient op verzoek van het bestuur of een door het bestuur gemachtigde zijn geldige clubpas te tonen.
b. Parkeren van auto's, boottrailers en andere voertuigen op meer dan twee wielen is niet toegestaan.
c. Fietsen, bromfietsen en scooters mogen uitsluitend gestald worden op de daartoe aangewezen plaatsen.
d. Honden moeten kort aangelijnd zijn en moeten buiten de M.C.C. terreinen worden uitgelaten; uitwerpselen moeten onmiddellijk door de houder van de hond te worden verwijderd.
e. Het betreden van het clubgebouw in natte bad- en/of skikleding is niet toegestaan.
f. Het is verboden het zwembad anders dan via de aangegeven route te betreden (dus niet over of onder de hekken!). Gebruik van de douche is verplicht.
g. In het clubgebouw en op het terras mogen geen meegebrachte spijzen en dranken worden
genuttigd.
h. Papier en afval dient in de afvalbakken gedeponeerd te worden. Gebruikte glazen en emballage op het terrein moeten worden teruggebracht aan de bar.
i. Balspelen zijn enkel en alleen op het benedenterrein toegestaan.
j. Na het douchen de kleedruimtes droog betreden en de douches ordelijk achterlaten.

Artikel 10. Eigen risico
Het bergen van kano’s en verdere bezittingen in het botenhuis, het meren van boten aan de steigers en het bergen van kledingstukken en bezittingen in de kleedkamers geschiedt voor eigen risico van de leden.
Tevens dienen alle leden, die in het bezit zijn van vaar- en voertuigen, deze tenminste W.A. verzekerd te hebben; booteigenaren kunnen verplicht worden een kopie van hun verzekeringspolis over te leggen.

Artikel 11. Slotbepalingen
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.