top of page

Privacyverklaring

MCC Maastricht, gevestigd aan Hoge Kanaaldijk 80 6212 XP Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 

Website: www.mccmaastricht.nl

Adres: Hoge Kanaaldijk 80, 6212 XP Maastricht

De secretaris van het bestuur is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van MCC Maastricht. Deze is te bereiken via het e-mailadres: info@mccmaastricht.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

MCC Maastricht verwerkt enkel de persoonsgegevens van haar leden. Deze gegevens worden door de leden zelf aan MCC verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mccmaastricht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

MCC Maastricht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het versturen van facturen m.b.t. lidmaatschapsgelden

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

MCC Maastricht maakt op geen enkele wijze gebruik van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor leden van MCC. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MCC Maastricht) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

MCC Maastricht bewaart de persoonsgegevens van haar leden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van vijf jaar, nadat een lid van MCC is uitgeschreven uit de ledenadministratie. De persoonsgegevens van websitebezoekers die het aanmeldformulier op deze website invullen, maar vervolgens besluiten om geen lid te worden van MCC, zullen binnen één jaar verwijderd worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

MCC Maastricht verstrekt op geen enkele wijze de persoonsgegevens van haar leden aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MCC Maastricht gebruikt functionele en analytische cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MCC Maastricht gebruikt cookies met een puur technische en analytische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en geeft ons inzicht in het bezoekersaantal en de frequentie van de gebruikers van onze website. Wij maken hiervoor gebruik van het Google Analytics softwarepakket.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MCC Maastricht. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mccmaastricht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MCC Maastricht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MCC Maastricht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via e-mail contact met ons op: info@mccmaastricht.nl

Uw gegevens worden op de onderstaande wijzen door ons beveiligd:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 • DKIM en SPF zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

bottom of page